2019-01-03

Zaproszenie do składania ofert na monitoring mediów

Uprzejmie informujemy, że Departament Komunikacji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje dostarczyciela usługi codziennego monitoringu mediów (prasy, radia, telewizji i Internetu) w formie elektronicznej z zakresu działalności Ministerstwa.

Sposób przekazania

Oferta powinna być przygotowana na formularzu ofertowym, stanowiącym Zał. Nr 3 i wraz z kompletem wymaganych dokumentów przesłaną pocztą elektroniczną jednocześnie na dwa adresy: monika.wackowska-kabaczynska@mpit.gov.ploraz internet@mpit.gov.pl do dnia 10 stycznia 2019 r. do godziny 14.00.

W temacie maila należy wpisać „Monitoring mediów 2019”.

Terminy

  1. Termin wykonywania – od  1 lutego 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.
  2. W ofercie proszę wskazać termin obowiązywania przesłanej oferty. 
  3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Cena

Oferta powinna zawierać wyszczególnienie cenowe:

  • koszt miesięczny monitoringu mediów wraz z dostępem do platformy
  • koszt roczny całkowity brutto usługi

Osoba do kontaktu

Monika Waćkowska-Kabaczyńska, tel. (22) 262 98 35, Monika.Wackowska-Kabaczynska@mpit.gov.pl

Rozstrzygnięcie zapytania

Informujemy, że z nadesłanych ofert wybrano najkorzystniejszą. Wygrała firma Newton Media.

Załączniki

  Zapytanie -ofertowe_2019.pdf 71,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZaL_1_2019_Wykaz hasel.pdf 36,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_2_2019_Wykaz mo...ch mediow.pdf 41,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_3_2019_Formular...ofertowy.docx 31,03 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_4_2019_SOPZ.pdf 51,14 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się